DERSLER

GIT611 - Konumsal Veri Hataları

Konumsal analiz ile uygulama hedeflerine ulaşmak için birçok sorun söz konusudur. Konumsal veri hataları teorisi, konumsal veri analizi alanında geniş kapsamlı iyileştirme sağlar. Bunlardan en temeli varlıkların uzaysal konumunu belirleme sorunudur. Konumsal analizde diğer konular, matematiksel bilginin sınırlamaları, var olan istatistiksel tekniklerin gerektirdiği varsayımlar ve bilgisayar tabanlı hesaplama sorunlarını içerir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT514E - Jeoistatistik

Konumsal veriyi ve jeoistatistiksel yöntemleri anlamak, mekansal verinin kullanıldığı çalışmalar için optimum örnekleme metodolojileri geliştirmek, konumsal verideki ölçme hatalarını değerlendirmek ve belirlemek, mekansal değişimi anlamak, variyogramlar kullanarak konumsal değişimi karakterize etmek, konumsal interpolasyon yöntemlerini doğru şekilde uygulayabilmek, mekansal problemlere jeoistatistik kullanarak çözüm önerileri getirmek.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT506 - Konumsal Veri Altyapısı

Günümüzde çeşitli tematik alanlardaki Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında üretilen coğrafi verinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte kullanılması önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu ihtiyaçlar, “Konumsal Veri Altyapısı (KVA, GDI- Spatial/Geospatial Data Infrastructure)” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımla; coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği olarak ifade edilen, farklı idari düzeylerde coğrafi verinin etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayan, politikalar, standartlar ve teknolojilerin oluşturduğu bir bütüncül veri yönetimi amaçlanır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT507 - Sayısal Arazi Modelleri 

 Yeryüzünün değişik parçalarının (arazinin) modellenmesi ve görsel olarak sunumu günümüz yer bilimcilerin önemli ilgi ve uygulama alanıdır. Arazinin sayısal olarak 3 boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması, veri olarak kullanılmasını ve arazi faktörünün daha iyi analiz edilmesini sağlamaktadır. Bu ders kapsamında Sayısal Arazi Modeli (SAM) kavramı, veri kaynakları, modelleme yaklaşımları, modelleri ve uygulama alanlarının verilmesi amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT509 - CBS Programlama

Geleneksel CBS geo-referanslı veri işlenmesi için gerekli tüm fonksiyonları sağlamaz. Sonuçta, CBS’de özelleştirme ve programlama giderek daha önemli hale gelmektedir. CBS’de otomasyon ve özelleştirmeye odaklanan bu ders özel olarak CBS programlama kavramlarını açıklar. Python ve Visual Basic ile uygulama amaçlı coğrafi teknikleri kapsar. Çeşitli programlama uygulamaları ile daha fazla kavram ve yöntemlerin sunulması amaçlanmıştır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT514 - İklim Değişiminde CBS          

İklim değişimi; zor, karmaşık ve politik olarak  önemli bir meseledir. Bilimsel perspektiften irdelendiğinde, problemlerin ölçülebilir ve somut olarak ifade edilmesinde belirgin dezavantajlara sahiptir. İklim değişiminin neden olduğu riskleri azaltmak oldukça etkin bir konudur. Dersin amacı bilim adamları, mühendisler ve diğer kullanıcıların coğrafi bilgi teknolojilerini kullanarak karmaşık meseleleri anlayıp daha somut sonuçlar elde edebilmesidir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT525 - Konum Tabanlı Servisler

Konum Tabanlı Servisler, sağlık, iş hayatı, kişisel yaşam vb. birçok alanda kullanılmakta olup, mobil aracın coğrafi konumu kullanılarak mobil iletişim ağları ile mobil araçlardan harita bilgisi ve servislerine erişim sağlar. Dersin amacı, kişi veya nesnenin konumunun belirlenmesi, parsel ve araç takibi, mobil ticaret vb. uygulama ihtiyaçları için konum tabanlı servislerin kullanım ve tanıtımını amaçlamaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

GIT528 - Sağlık CBS Uygulamaları        

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve bu gelişmelerin ilk etkilerinin sağlık alanında görülmesi, değişen hasta beklentileri, nüfusun giderek yaşlanması, sağlık hizmetlerine harcanan ekonomik yük gibi nedenlerden dolayı sağlık sektöründe yeni bir stratejik yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin analitik yeteneklerinin sağladığı araçlar ile sağlık hizmetlerinin değişen konumsal organizasyonu tanımlanabilmektedir. Bu kapsamda yapılan Sağlık CBS uygulamaları ile sağlık tesisleri ve sağlayıcılarının konumsal dağılımları incelenmesi, sağlık hizmetlerine erişim ve engellerin değerlendirilmesi, çevresel risk faktörlerinin ve sağlığa olan etkilerinin değerlendirilmesi, epidemiyolojik çalışmaların yürütülmesi, hastalık izleme ve yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT610 - Konumsal Ekonometri

Bu ders, ekonomi teorisi ve konumsal istatistik metodları arasındaki boşluğu gidermeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri gerçek veriyle ilişkili uygulamalara yönlendirmektedir. Temel Doğrusal Modeli ile olasılık ve istatistik argümanları irdelenerek, Konumsal Ekonometri literatürünü anlamaya yönelik karmaşık modellere ve tekniklere giriş yapılacaktır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT000 - Tez Çalışması 

GIT524 - Çevresel CBS      

Çevre yönetiminde coğrafi bilgi sistemleri çevre durumuna göre farklılık gösteren bir çok uygulamada kullanılmaktadır. Çevre, birçok coğrafi fonksiyonun bir arada bulunduğu, doğal ve yapay gelişmelere ilişkin bilgileri içeren bir konu olması sebebiyle CBS’nin en yoğun uygulama alanlarından biridir. Çevresel CBS’de, karar verme süreci konumsal veri ve yönetim araçlarının yardımı ile birlikte bir çevre yönetim stratejisi oluşturabilir. Dersin amacı, çevresel problemlerin çözümü ve modellemesinde CBS kullanımının yeri ve önemini iredelemektir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT521 - Pazarlama ve Ticari CBS

Günümüzde tüketici ve ticari kuruluş demografilerini açıklayan çok miktarda veri, harita ile ilişkilendirilebilmektedir.  Bu sendikasyon piyasa verilerinin yanı sıra bir çok şirket kendisine ait stratejik pazar araştırması ve operasyonel veriye sahip olabilmektedir. Bu kapsamda elde edilen veriler CBS ile düzenlenmekte ve analiz edilebilmektedir. Pazarlama ve Ticari CBS ile coğrafi analiz ve teknoloji entegre edilerek ticari karar vermeyi geliştirmek amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM802E - Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislikte Matematiksel Metotlara Giriş 

GIT801E - Geomatik’e Giriş          

Geomatik, arazi ve tüm ilgili coğrafi verileri ölçerek belirli alanlarda bilgi toplamayı amaçlamıştır. Konumsal verinin bütünleştirilip yönetilmesi ile coğrafi bilgi sistemi (CBS)’ne dönüşüm sağlanır. CBS mühendislik, planlama ve sosyal nitelikli problemlerin çözümünde karmaşık veri/bilgilerin yönetiminde sunduğu çözümlerle zaman ve emek bakımından önemli bir karar-destek sistemi olarak büyük avantajlar sağlamaktadır. CBS’nin sunduğu avantajlardan yararlanmak amacıyla öncelikle geomatik’in temel niteliklerinin irdelenmesi ve bilinmesi gerekmektedir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT000 - Tez Çalışması

GIT502 - Konumsal Veri Analizleri

Konumsal analiz CBS’nin önemli fonksiyonlarından biridir ve iki yolla gerçekleştirilebilir. Birincisi vektör tabanlı ve ikincisi ise raster tabanlı analizlerdir. CBS ile bir veritabanındaki verileri kullanarak çok çeşitli haritalar ve istatistiksel raporlar hazırlanabilir. Bununla birlikte, CBS’nin fonksiyonelliği haritalama ve raporlama işlemlerinin çok dışına çıkmış ve yeni olanaklar sunmuştur. CBS’de organize edilmiş bilgiler mekanla ilgili bir çok kompleks soruya yanıt verebilir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT503E - Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Prensipleri

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve teknolojileri konumsal verinin tedarik edilmesi, veri analizi ve sunumu ile ilgili teknoloji ve kavramlar bütünüdür. Bu ders kapsamında, CBS’ye ilişkin temel ilkelerin tanıtılıp, konumsal veri yönetim olgusunun geliştirilip, harita tabanlı bilgilerin bilişim teknolojisi ile bütünleştirilmesi ve her türlü coğrafi veri/bilgisinin özel veritabanları ile yönetilmesi, analizi, sunulması, bilgi sistemlerinin diğer meslek disiplinleri ilgi alanlarındaki yerinin benimsenmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT504E - İleri CBS

Coğrafi bilgi bilimi (CBS Bilimi), coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’nin mevcut teknolojileri, araştırma alanları ve kantitatif mekansal analizlerini içerir. Bu nedenle CBS Bilimi, coğrafi bilgiyi elde etmek için kullanılan dijital teknolojideki, mekanlar hakkında bilgi, faaliyetler, harita veya görüntülerde saklanabilen yeryüzü veya yakınındaki olgular gibi temel sorunlara eğilir. CBS Bilim ve teknolojilerin kullanımı, doğal kaynak yönetimi, hükümet, endüstri ve iş dünyasında yaygın hale gelmiştir. Bu nedenle, bu derste CBS’nin temel kavramlarından ziyade ileri düzeydeki yönleri ele alınacaktır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT505 - Coğrafi Veritabanı Geliştirme  

Veritabanı CBS’nin en önemli bileşenidir. Bu ders, karar vericilere yönelik kaynak ve bilgi temeli sağlamada coğrafi veritabanlarına odaklanmaktadır. Coğrafi veritabanı gelişimine yönelik bilişim kaynaklarının tespiti ve kullanımı, coğrafi bilgi ile ilgili veri tabanı ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar hakkında kavram ve teknolojilerin ileri düzeyde irdelenmesi amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT520E - Afet Yönetiminde CBS

Afet yönetim çevriminde her aşamada yoğun olarak ihtiyaç duyulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinden hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme safhalarında yeralan bir çok analizde faydalanılmaktadır.  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin afet yönetimi döngüsündeki kullanımı ve önemi, tahmin, planlama, karar destek gibi önemli safhalardaki katkısının, geçmişten günümüze kullanım yöntemlerinin benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Güncel coğrafi bilgi sistemi araç ve yazılımları ve bunların güncel yöntemlerle afet yönetimi amacıyla kullanılması amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT508 - CBS’de Özel Konular    

Ders projeler, okumalar ve coğrafi bilgi sistemleri ile veri analizi ve ortak coğrafi sorunlarla yüz yüze iletişimi kolaylaştırmakla ilgili tartışmalardan oluşur. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, seçilecek özel bir projede, konumsal ve özniteliksel sorgulamalar, harita bindirmeleri ve tamponlama tekniklerini kullanarak hem vektör hem de raster verileri analiz edebilmek için problem çözme yeteneklerini geliştirecektir. Öğrencilerin aynı zamanda tasarım ve harita üretiminde deneyim kazanmaları da amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT511E - GNSS'in İlkeleri

GNSS sistemlerinde en önemli bileşenlerinden birisi olan ve ABD tarafından geliştirilmiş olan GPS yöntemi, klasik yöntemlere göre sahip olduğu çok sayıdaki üstünlüğü nedeniyle ölçme, bilimsel ve diğer farklı bir çok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu derste, CBS için, GPS başta olmak üzere diğer GNSS sistemlerinin bileşenleri, sinyal yapıları, hata kaynakları, gözlem ve veri işleme teknikleri anlatılacaktır. Söz konusu yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığı alanlar ile dünyada geliştirilmiş ya da önerilmiş olan diğer uydu bazlı konum belirleme sistemleri de tanıtılacaktır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT515 - Kent Bilgi Sistemleri      

Kent Bilgi Sistemi, coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki uygulamalarıdır. Özellikle büyük ölçekli kentsel veriler, alt-üst yapı bilgileri ile mekânsal verilerin entegrasyonu kent yöneticileri açısından önemlidir. Kent kapsamındaki mühendislik faaliyetlerinin daha etkin kullanımı ile kentsel planlama ve karar-verme süreçleri hızlanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin ulaştığı boyutlar ve kent yönetiminde etkin karar vermek için kaçınılmaz olan kent bilgi sistemlerinin dinamik olarak oluşturulabilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT602E - Coğrafi Veri Standartları      

Standartlar, farklı veri altlıkları ve sistemlerin ortak yaklaşımlarla yönetiminde temel sağlar. Dersin amacı, standartların coğrafi veri yönetimindeki önemi, mevcut uluslar arası coğrafi veri standartları ve kullanılabilirliği hakkında bilgi vermektir. Böylelikle CBS kurulması ve geliştirilmesinde coğrafi veri standartlarının kullanımı örneklerle irdelenecektir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

GIT601E - Coğrafi Veri Politikası

İdarelerin çeşitli birimlerinde ya da bireylerde birçok CBS tabanlı veri katmanı bulunmaktadır. Bu bilgi katmanları, son kullanıcıların erişim için çeşitli yollarla kullanılabilmelidir. Coğrafi veri politikası; temel olarak CBS'de veriye erişim, ürün kullanılabilirliği, dağıtım yöntemleri, ürün ve hizmet maliyetleri ile ilgili konuları ele alır. Böylelikle internet tabanlı veriye erişim, standart dijital veri ve basılı harita politikaları; özel veri hazırlama, veri dönüşümü, veri analizi ve uygulama geliştirme için irdelenecektir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT603E - Coğrafi Bilgi Teknolojisinde Profesyonellik

Coğrafi Bilgi Bilim ve Teknoloji alanında "profesyonel olmak", kişinin hem iş yetkinliği hem de bunun yasal ve etik sorunlarının yansımaları hakkında bilgi sahibi olması anlamına gelir. Lisanslı ve sertifikalı CBS uzmanlarının yasal ve etik uygulamalara bağlılıklarını teyit etmeleri gerekmektedir. Bu tür taahhütlerin yerine getirilmesi, yasal ve etik problemleri bütünlük içerisinde analiz edebilme yeteneği gerektirir. Bu derste öğrenciler, genel anlamda mesleğin doğasını ve CBS’ye yönelik olarak mesleğin özelliklerini araştıracaklardır. Öğrenciler, ilgili yasal ve etik konular ile örnek vaka çalışmaları üzerinde metodik analizleri ile akıl yürütme becerilerini geliştireceklerdir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT606 - Zamansal CBS

CBS’de tarihsel ve zamansal veriyi destekleyen sistemlere ihtiyaç artmaktadır. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, CBS’nin sunum kapasitesinin yanı sıra veri modelleme açısından önemli avantajlar sağlar. Zamansal CBS dersi, nesneye yönelik analiz ve tasarım yöntemlerinin temel özelliklerinin keşfedilmesi, zamansal verinin modellenmesi ve CBS’de yönetilmesinde nasıl kullanılacağının belirlenmesini destekler.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT510 - WebCBS Teknolojisi

Web tabanlı CBS ile gerçek zamanlı veriye erişim olanaklı hale gelmekte, dünyanın herhangi bir yerindeki CBS kullanıcısı yazılım-donanımdan bağımsız olarak, yalnızca web tarayıcısı kullanarak elektronik iletişim ağları üzerinden CBS uygulamalarına erişebilmektedir. Web CBS, CBS verisi ve fonksiyonlarının web ortamında veya elektronik iletişim ağlarında çalışması ile ilgili teknolojileri ele almayı amaçlamaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT501 - Konumsal Matematik Yöntemler

Matematiksel anlatım konumsal nesnelerin uzaysal boyutları ve ilişkilerini ifade etmede büyük önem taşır. Konum tabanlı matematiksel yöntemler ile varlıkların temel geometriksel davranışları ve aralarındaki ilişkiler tanımlanacaktır. Böylece CBS’nin temel fonksiyonlarının matematiksel kavram altyapısı ortaya konabilecektir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT513 - CBS’de Uzaktan Algılama

Gelişen uydu teknolojileri ile birlikte farklı pek çok disiplin tarafından uzaktan algılama sistemleri tarafından temin edilen uydu görüntüleri yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu dersin amaçları uzaktan algılamanın temellerini öğretmek, farklı uzaktan algılayıcı sistemler hakkında bilgi vermek ve bu algılayıcılardan temin edilen verilerin nicelik ve nitelik yönünden analizlerinin yapılarak farklı uygulamalar için kullanılabilirliklerini göstermektir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT596 - Seminer

Coğrafi bilgi teknolojileri yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından güncel mesleki konuların incelenmesi araştırılması, sunumu ve tartışılması.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT604E - CBS’de Birlikte Çalışabilirlik

CBS’de sistemler arasında verileri paylaşmak, bir sistemde eğitilmiş personelin diğer sistemin komutları ve arayüzüne alışması zordur. CBS’de birlikte çalışabilirlik,  CBS’lerin birlikte çalışabilme yeteneğini geliştirmesi için özellikle Open GIS Konsorsiyumu tarafından desteklenmektedir. Birlikte çalışabilirlik, CBS’yi kullanmada ve paylaşımda yeni açılım ve önemli derecede potansiyele sahiptir ve veri değişimi için yeni mekanizma sağlar.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT508E - CBS’de Özel Konular 

Ders projeler, okumalar ve coğrafi bilgi sistemleri ile veri analizi ve ortak coğrafi sorunlarla yüz yüze iletişimi kolaylaştırmakla ilgili tartışmalardan oluşur. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, seçilecek özel bir projede, konumsal ve özniteliksel sorgulamalar, harita bindirmeleri ve tamponlama tekniklerini kullanarak hem vektör hem de raster verileri analiz edebilmek için problem çözme yeteneklerini geliştirecektir. Öğrencilerin aynı zamanda tasarım ve harita üretiminde deneyim kazanmaları da amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT516 - Planlamada CBS

Planlamacılar; ulaşım ağları, parseller, adres ve konut stokları, imar ve arazi kullanımı gibi konumsal verileri dikkate almak zorundadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), birçok kaynaktan elde edilen verileri entegre edebilme ve konumsal analizleri gerçekleştirebilme yetenekleri ile planlamacılar için önemli bir araçtır. CBS’nin sahip olduğu yetenekler ve planlamacıların ihtiyaç duydukları araçların tam uyuşması planlamacıların yaygın CBS kullanımının en güçlü sebeplerindendir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT605 - Anlamsal CBS    

CBS kullanıcıları, uygulamaları için dağıtık heterojen veri kaynaklarına gerek duymaktadır. Anlamsal Web alanındaki gelişmeler, kullanımı ve kolay ölçeklenebilirliği geliştirmede varolan çerçeveye daha üst anlamsal düzeyler ekleme fırsatını vermiştir. Böylelikle bu ders, kullanıcı amacına bağlı gelişmiş cevaplar üretmenin yanı sıra birlikte çalışabilirliğe izin vererek, coğrafi veri kaynakları ve servislerini kullanılır hale getirmede ontoloji kullanımı hakkında bilgi vermektedir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT512 - CBS’de Proje Stratejileri

Coğrafi bilgi sistemleri birçok farklı projede farklı işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. CBS proje yönetimi, karar vermedeki etkinliği arttırmak, veri dağıtımı ve işlenmesinde etkin yollar sağlamak, gereksiz ve fazla veri tutulmasını azaltmak, birçok kaynaktan gelen bilgileri bütünleştirmek, mevcut veri ve bilgileri kullanarak karmaşık analiz ve sorgularla yeni ve gerekli bilgiler üretmek, hızlı ve ucuz veri güncellemek amaçlarıyla kullanılır.  Bu derste, organizasyonel yapıların, program yönetiminin, stratejik planlamanın, proje planlaması ve yönetiminin, finansal yönetimin, insan kaynakları ve takım yönetiminin, yasa ve standartlara bağlı kısıtlamaların CBS’de proje yönetiminde kullanımının öğretilmesi amaçlanmıştır[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

GIT518 - CBS ile Taşınmaz Değerlemesi

Taşınmaz değerlemesi, taşınmaz mal olarak kabul edilen arsa, arazi ve binaların piyasadaki ekonomik değişimleriyle ilgilenmektedir. Birim alandaki taşınmaz mal değerleme işlemlerinde bir çok parametre birlikte dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bir çok coğrafi olan-olmayan kriter konumsal olarak analiz edilmek durumundadır. Farklı veri kaynaklarından sağlanabilecek coğrafi verilerin bütüncül bir işleme tabi tutulması ve geniş alanların değer haritalarının üretilmesi gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinin temel fonksiyonları bu türden işlemleri sağlayabilecek özelliklerdedir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT608 - Web CBS Servisleri

Web CBS servisleri, kullanıcının CBS verisi ve fonksiyonlarına web üzerinden erişimini olanaklı kılar ve CBS araçları geliştirmeye gerek kalmadan kendi uygulamalarında kullanabilmesini sağlar. Bu ders, görüntü ve detay servisleri sağlamada ve farklı kaynaklardan gelen CBS verisinin platform bağımsız dağıtım kanallarında yönetimi için vizyon geliştirir. Böylelikle CBS çalışmalarında yeni bir yaklaşım sağlar.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

GIT522 - Kıyısal ve Denizsel CBS

Okyanus ilişkili olguları ölçmek bir ihtiyaçtır. Kıyı ve deniz uygulamaları genellikle üç boyutlu bir hacim içinde mekansal ve zamansal dinamik süreçleri temsil eder. Bu temsilin veri tipleri standart coğrafi özellikleri, zamansal, mekansal ve derinlik referanslar arasındaki ilişkileri kapsayacak şekilde düzenlenir. Özellikle oşinografi veri modeli sadece depolama ve denizsel verilerin analizi için değil aynı zamanda deniz çevresinin üç boyutlu haritalanması ile kullanıcıların karar verme süreçlerine yardımcı olur. Bu nedenle ders kapsamında Denizsel CBS’nin tüm boyutlarıyla ele alınarak, okyanus bilimlerindeki uygulamaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT526 - Lojistik CBS

Araç güzergah belirleme ve lojistik operasyonların yönetimi, geniş uygulama alanı olan kurumlarda oldukça karmaşık bir probleme dönüşebilmektedir. Ortaya çıkan bu problem karmaşıklığı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin iyi karar verme temellerine dayanan coğrafi modelleri ile azaltılabilmektedir. CBS, mevcut işgücü, filo ve müşteri yönetim sistemlerinden elde edilen verilerin entegrasyonu için platform sağlamaktadır. Filo yöneticileri Lojistik CBS ile değişken maliyetleri yönetebilmekte,  etkin yönlendirme ve planlama yapabilmekte, mobiliteyi gerçek zamanlı izleyebilmekte, yakıt tassarufu sağlayan yeşil girişimleri uygulayarak karbon emisyonlarını en aza indirebilmekte ve müşteri beklentilerini karşılayabilmektedir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT515 - Konumsal Veri Sunumu

Bilgisayar grafikleri ve sunumu; hacmi sürekli olarak artan konumsal veriye kolaylıkla ulaşılmasını, bu verilerin kullanıcılar tarafından rahatça anlaşılmasını ve araştırmacıların veri çeşitliliği ve genel niteliğini belirleyebilmesini sağlamaktadır. Konumsal veri görselleştirme ile konuma ait veri ile öznitelik verisinin kullanıcıya ihtiyaç dahilinde anlaşılır bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT517 - Arazi Bilgi Sistemleri

Coğrafi bilgi sistemlerinin önemli uygulama alanlarından biri de Arazi Bilgi Sistemleri (ABS)’dir. ABS’yi CBS’den ayıran özellik ABS’de tüm işlerin parsel bazlı ve büyük ölçekli verilere dayalı olmasıdır. Bu yaklaşım CBS’nin poligon bazlı mekansal işlemlerine karşılık gelmektedir. ABS temelde parsel-bazlı arazi yönetim işlemlerini konu alır. Mülkiyet yönetimine yönelik CBS veritabanlarının tasarlanması ve uygulanması ile arazi yönetiminde hız ve doğruluk sağlanmaktadır. Bu dersin amacı CBS yaklaşımı ile ABS’nin temel fonksiyonlarını kurumsal yapılanma süreçlerinde uygulayabilmek yeteneklerini artırmaktır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT519 - Ulaşım CBS

Ulaşım altyapısı üzerinde taleplerin artması ile ortaya çıkan problemleri çözüme ulaştırmak ve bilinçli kararlar almak  için etkin çözümler gerekmektedir. Bu gereksinimleri karşılamak amacı ile ulaşım planlamacıları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin hızlı ve etkin araçlarını kullanmaktadır. Altyapı planlaması, dizaynı ve yönetimi, toplu taşıma planlaması ve harekatı, trafik analizleri ve kontrolü, ulaşım güvenliği analizleri, çevresel etki değerlendirmesi, risk azaltma, karmaşık lojistik sistemlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi gibi bir çok ulaşım probleminin CBS’nin sağladığı konumsal analiz araçları ile çözümlenmesi amaçlanmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT523 - Ekolojide CBS

CBS sağladığı güçlü karar destek sistemi ile, çevresel etkilerin ve biyolojik varlıkların konumlarıyla ilgili sorular ile tabiata ait konumsal sorunların en iyi analiz edilme yönetimidir.Dersin temel amacı, farklı ölçekte ki zaman ve mekanlarda veri işleme, analiz etme ve görselleştirme güçlüklerinin CBS kullanılarak giderilmesi, ekolojinin önemli bir aracı olarak CBS kullanım algısının kazandırılmasıdır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT609 - Açık kaynaklı CBS

Açık kaynak, son yazılım ürününün kaynak kodlarına erişimi sağlayarak yazılım geliştirmeyi ifade eder. Bu ders, açık kaynaklı veya ücretsiz CBS tabanlı yazılım projeleri ve uygulamalarının geliştirilmesi için bütüncül bir yaklaşım sunar. Ayrıca farklı programlama ortamlarındaki projeler için bazı açılımlara sahiptir. Böylelikle CBS’nin kullanımı, coğrafi veriyi ele alan çeşitli kapsamdaki projelerde kullanılabilmesi için geliştirilebilir.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

GIT527 - Medya ve Basın CBS

Günümüzde gazeteciler ve editörler coğrafi bilgi teknolojisini çeşitli yollarla kullanır. CBS’nin konumsal veri sunuş gücü medya dünyasındaki hızlı ve dinamik veri sunumuna teknolojik destek sağlamaktadır. Yazılı ve görsel medyanın her türlü harita tabanlı grafik bilgi ihtiyacı yanında, olayların meydana geldiği mekanların coğrafi özellikleriyle tanımlanması da medyatik sunuşlara zenginlik katmaktadır. Bu nedenle CBS’nin bilgi tutma ve sunma özelliğinden yararlanılmaktadır.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]